ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2005 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków przełożonych w zakresie zapewnienia funkcjonariunom Służby Więziennej skoszarowanym w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej realizacji uprawnień związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej i Komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, zwani dalej „komendantami” — każdy w zakresie swego działania — zapewnią funkcjonariuszom Służby Więziennej, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, skoszarowanym w podległych im jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, realizację praw wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poprzez umożliwienie im dopisywania się do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę, w terminie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz możliwości wykonywania przez tych funkcjonariuszy funkcji członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania.

2. Komendanci zapewnią poinformowanie funkcjonariuszy, w sposób zwyczajowo przyjęty, o możliwości dopisania ich do spisu wyborców na własny wniosek oraz o siedzibach (adresach) obwodowych komisji wyborczych w miejscowości, w której pełnią służbę, i o siedzibach (adresach) właściwych miejscowo urzędów gmin.

3. Komendanci zapewnią podległym funkcjonariuszom możliwość osobistego złożenia wniosku odopisanie do spisu wyborców, a także osobistego sprawdzenia prawidłowości danych zamieszczonych w spisach wyborców oraz, w przypadku takiej konieczności, wniesienia pisemnej lub ustnej reklamacji. W tym celu funkcjonariuszy zwalnia się od zajęć służbowych.

§ 2. 1. Komendanci zapewniają podległym funkcjonariuszom wykonywanie funkcji:

1) członków obwodowych komisji wyborczych, przez zwolnienie ich od zajęć służbowych na czas niezbędny do wykonywania tych funkcji;

2) mężów zaufania, przez zwolnienie ich od zajęć służbowych na czas niezbędny do wykonywania funkcji.

2. Zwolnienie od wykonywania zadań służbowych na czas niezbędny do wykonywania funkcji, o których mowa w ust. 1, komendanci udzielają na pisemny wniosek przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej albo pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych w stosunku do funkcjonariuszy skoszarowanych w podległych im jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.