ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 30 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa sposób realizacji przez przełożonych obowiązku zapewnienia funkcjonariuszom Służby Więziennej, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, pełniącym służbę w systemie skoszarowanym, możliwości dopisywania się do wybranego spisu wyborców, sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę, oraz możliwości wykonywania przez tych funkcjonariuszy funkcji członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania.

§ 2. Przełożeni funkcjonariuszy, zwani dalej „przełożonymi”, umożliwią funkcjonariuszom realizację uprawnień wyborczych, o których mowa w § 1.

§ 3. Przełożeni zapewnią poinformowanie funkcjonariuszy, w sposób zwyczajowo przyjęty, o możliwości dopisania ich do spisu wyborców na własny wniosek oraz o siedzibach (adresach) obwodowych komisji wyborczych w miejscowości, w której pełnią służbę, i o siedzibach (adresach) właściwych miejscowo urzędów gmin.

§ 4. W okresie, o którym mowa w art. 30 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, przełożeni umożliwią funkcjonariuszom złożenie w urzędzie gminy wniosku o dopisanie ich do wybranego spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której pełnią służbę.

§ 5. Przełożeni zapewnią podległym funkcjonariuszom możliwość osobistego sprawdzenia, czy zostali uwzględnieni w spisie wyborców, oraz, w przypadku takiej konieczności, wniesienia reklamacji w terminie, o którym mowa w art. 36 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy.

§ 6. 1. Funkcjonariuszom wykonującym funkcje członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania przełożeni udzielą zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na czas realizacji przez nich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy.

2. Zwolnienia od wykonywania zadań służbowych w określonym czasie przełożeni udzielają na pisemny wniosek przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej albo pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. 1)


1) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych (M. P. Nr 22, poz. 332), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 i Nr 102, poz. 588).