ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 września 2005 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Dz. U. z 1991 r. Nr 16, poz. 72, z 1996 r. Nr 32, poz. 139 oraz z 1997 r. Nr 50, poz. 325) w związku z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się Pana Ryszarda Tomalaka, powołanego zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (M. P. Nr 43, poz. 701), z funkcji likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i podległych jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (M. P. Nr 43, poz. 701).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.