ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych

Na podstawie art. 30 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa sposób realizacji przez komendantów oddziałów obrony cywilnej i dowódców jednostek Policji oraz przełożonych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej obowiązków w zakresie zapewnienia, odpowiednio, ratownikom odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, zwanym dalej „ratownikami”, policjantom z jednostek skoszarowanych, zwanym dalej „policjantami”, a także pełniącym służbę w systemie skoszarowanym funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, możliwości wykonania uprawnień:

1) dopisywania się do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której pełnią lub odbywają służbę,

2) wykonywania funkcji członka obwodowej komisji wyborczej i męża zaufania

— zwanych dalej „uprawnieniami wyborczymi”.

§ 2. 1. Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, kierownicy ośrodków szkolenia Policji, dowódcy oddziałów (samodzielnych pododdziałów) prewencji Policji oraz dowódcy samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji, zwani dalej „dowódcami”, każdy w zakresie swojego działania, umożliwią podległym im policjantom realizację uprawnień wyborczych.

2. Szef Biura Ochrony Rządu lub upoważniony przez niego szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu, zwani dalej „szefami”, umożliwią podległym im funkcjonariuszom realizację uprawnień wyborczych.

3. Komendant Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej i komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej, zwani dalej „komendantami”, każdy w zakresie swojego działania, umożliwią podległym im funkcjonariuszom realizację uprawnień wyborczych.

4. Komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej „komendantami”, każdy w zakresie swojego działania, umożliwią podległym im funkcjonariuszom realizację uprawnień wyborczych.

5. Komendanci oddziałów obrony cywilnej, zwani dalej „komendantami”, każdy w zakresie swojego działania, umożliwią podległym im ratownikom realizację uprawnień wyborczych.

§ 3. Komendanci, dowódcy i szefowie poinformują, w sposób przyjęty w danej służbie, odpowiednio, policjantów, funkcjonariuszy i ratowników o możliwości dopisania ich do spisu wyborców, w terminie umożliwiającym im wniesienie pisemnego wniosku o dopisanie do wybranego spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której pełnią lub odbywają służbę, a także o siedzibach (adresach) właściwych miejscowo urzędów gmin i siedzibach (adresach) obwodowych komisji wyborczych.

§ 4. 1. Komendanci, dowódcy i szefowie zapewnią podległym im policjantom, funkcjonariuszom i ratownikom, w terminach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, możliwość:

1) złożenia w urzędzie gminy pisemnego wniosku o dopisanie się do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której pełnią lub odbywają służbę;

2) osobistego sprawdzenia, czy zostali uwzględnieni w spisie;

3) złożenia pisemnej lub ustnej reklamacji, w przypadku takiej konieczności.

2. Zapewnienie możliwości realizacji uprawnień wyborczych, o których mowa w ust. 1, następuje przez odpowiednią organizację czasu wykonywania obowiązków służbowych przez podległych policjantów, funkcjonariuszy i ratowników lub poprzez udzielenie im w niezbędnym wymiarze czasu zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na podstawie złożonego przez nich raportu (wniosku).

§ 5. 1. Policjantom, funkcjonariuszom i ratownikom wykonującym funkcje członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania komendanci, dowódcy i szefowie udzielą zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na czas realizacji przez nich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy.

2. Zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, udziela się na podstawie dokumentu potwierdzającego członkostwo w komisji obwodowej lub zaświadczenia dla męża zaufania.

§ 6. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta komendanci, dowódcy i szefowie wykonują obowiązki określone w zarządzeniu jedynie w stosunku do policjantów, funkcjonariuszy i ratowników stale zamieszkałych, odpowiednio, na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub gminy, w której są przeprowadzane wybory wójta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. 3)


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

3) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych (M. P. Nr 22, poz. 333) oraz zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych (M. P. Nr 55, poz. 758), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889).