ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa sposób realizacji przez komendantów oddziałów obrony cywilnej, dowódców jednostek policyjnych oraz przełożonych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiednio ratownikom odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, zwanym dalej „ratownikami”, policjantom z jednostek skoszarowanych, zwanym dalej „policjantami”, a także pełniącym służbę w systemie skoszarowanym funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, realizacji:

1) uprawnienia do dopisywania się do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę,

2) możliwości wykonywania funkcji członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania

— zwanych dalej „uprawnieniami wyborczymi”.

§ 2. 1. Komendanci Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych oraz kierownicy ośrodków szkolenia Policji i dowódcy oddziałów (samodzielnych pododdziałów) prewencji Policji, zwani dalej „dowódcami”, każdy w zakresie swego działania, umożliwią podległym im policjantom realizację uprawnień wyborczych.

2.  Szef Biura Ochrony Rządu lub upoważnieni przez niego szefowie komórek organizacyjnych Biura Ochrony Rządu, zwani dalej „szefami”, umożliwią podległym im funkcjonariuszom realizację uprawnień wyborczych.

3. Komendant Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej i komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej, zwani dalej „komendantami”, każdy w zakresie swego działania, umożliwią podległym im funkcjonariuszom realizację uprawnień wyborczych.

4. Komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanci oddziałów obrony cywilnej, zwani dalej „komendantami”, każdy w zakresie swojego działania, umożliwią podległym im funkcjonariuszom i ratownikom realizację uprawnień wyborczych.

§ 3. Komendanci, dowódcy i szefowie zapewnią w sposób przyjęty w danej służbie poinformowanie odpowiednio policjantów, funkcjonariuszy i ratowników o możliwości dopisania ich do spisu wyborców na własny wniosek oraz o siedzibach (adresach) obwodowych komisji wyborczych w miejscowości, w której pełnią lub odbywają służbę, i o siedzibach (adresach) właściwych miejscowo urzędów gmin.

§ 4. 1. Komendanci, dowódcy i szefowie zapewnią podległym im policjantom, funkcjonariuszom i ratownikom możliwość złożenia w urzędzie gminy wniosku o dopisanie się do spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której pełnią lub odbywają służbę, oraz osobistego sprawdzenia prawidłowości danych zamieszczonych w spisach wyborców, a także w przypadku takiej konieczności zapewnią możliwość złożenia pisemnej lub ustnej reklamacji.

2. Zapewnienie możliwości realizacji wymienionych w ust. 1 uprawnień wyborczych następuje przez odpowiednią organizację czasu wykonywania obowiązków służbowych przez podległych policjantów, funkcjonariuszy i ratowników lub przez udzielenie im w niezbędnym wymiarze zwolnienia od zajęć służbowych.

§ 5. 1. Policjantom, funkcjonariuszom i ratownikom wykonującym funkcje członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania komendanci, dowódcy i szefowie udzielą zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na czas realizacji przez nich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komendanci, dowódcy i szefowie udzielą policjantom, funkcjonariuszom i ratownikom zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w określonym czasie, na pisemny wniosek przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej albo pełnomocnika wyborczego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.