ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy zarządzenia stosuje się do pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych:

1) w działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 53, poz. 215) publicznych:

a) przedszkolach i szkołach (w tym specjalnych i artystycznych),

b) placówkach oświatowo-wychowawczych,

c) bibliotekach pedagogicznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych,

d) placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,

e) ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,

f) zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli,

g) centrach kształcenia ustawicznego,

2) w warsztatach szkolnych publicznych szkół zawodowych,

3) w zespołach obsługi ekonomicznej i administracyjnej publicznych szkół i placówek,

4) w stołówkach prowadzonych przez szkoły i placówki wymienione w pkt 1 i bufetach szkolnych,

5) w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

6) w głównych i okręgowych komitetach olimpiad dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

zwanych dalej „pracownikami”.

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o szkołach bez bliższego określenia, rozumie się przez to szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1.

§ 2. Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników – stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) tabelę godzinowych stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowców, pomocników kierowców oraz robotników zatrudnionych w warsztatach szkolnych szkół zawodowych – stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,

3) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników – stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wykaz stanowisk kierowniczych oraz tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 5. Pracownicy ekonomiczni szkół, którzy obsługują dwie lub więcej szkół, mogą być zaszeregowani według tabeli obowiązującej w zespołach obsługi ekonomicznej i administracyjnej szkół i placówek.

§ 6. 1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.

3. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia i przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 7. 1. Pracownikom przysługują za wieloletnią pracę nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,

2) za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,

3) za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,

4) za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,

5) za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego.

2. Zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają ogólnie obowiązujące przepisy.

§ 8. 1. Pracownicy, którzy na podstawie odrębnych przepisów uprawnieni są do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej, zachowują nadal te uprawnienia.

2. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej, o których mowa w ust. 1 oraz w § 6 i 7, pracownik ma prawo do jednego, korzystniejszego dodatku i do jednej, korzystniejszej nagrody.

§ 9. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie pracowników.

2. Zasady podziału funduszu premiowego i przyznawania premii określa zakładowy regulamin premiowania, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

§ 10. 1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony przez dyrektora szkoły w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe.

§ 11. Pracownikom przysługują dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości i na zasadach określonych w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 12. 1. Pracownicy zatrudnieni w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i w niektórych zakładach wychowawczych otrzymują dodatek specjalny za trudną pracę, określony w odrębnych przepisach.

2. Pracownikom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach specjalnych na stanowiskach pomocy nauczycieli przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Przy wypłacaniu dodatku stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz zasad wypłacania dodatków z tytułu pracy w tych warunkach (Dz. Urz. MOiW Nr 11, poz. 98 i Nr 12, poz. 119, z 1985 r. Nr 7–8, poz. 29, Dz. Urz. MEN z 1989 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 7, poz. 67).

§ 13. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.

§ 14. 1. Czas pracy i zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (dozorców, portierów, strażników) regulują odrębne przepisy.

2. Za każdą godzinę przepracowaną ponad 8 godzin do 12 godzin na dobę w ramach miesięcznej normy czasu pracy, wynikającej z pomnożenia wszystkich roboczych dni kalendarzowych w miesiącu przez 8 godzin, pracownikowi zatrudnionemu przy pilnowaniu przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającej z osobistego zaszeregowania.

§ 15. 1. Kierowcom pojazdów samochodowych za każdą godzinę prowadzenia pojazdu z przyczepą przysługuje dodatek w wysokości do 25% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającej z osobistego zaszeregowania.

2. Pomocnikom kierowców, o których mowa w ust. 1, przysługuje dodatek w wysokości 50% dodatku obliczonego dla kierowcy.

3. Kierowcom i ich pomocnikom, z wyjątkiem kierowców samochodów osobowych, za wykonanie powierzonych im dodatkowych czynności nie wchodzących w zakres ich normalnych obowiązków przysługuje dodatek w wysokości nie przekraczającej 60% miesięcznej minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Kierowcom samochodu osobowego może być przyznane wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące poszczególne składniki płac (wynagrodzenie zasadnicze, premia indywidualna, dodatki za godziny nadliczbowe, nocne itp.), uwzględniające liczbę godzin przewidzianych do przepracowania w okresie jednego miesiąca – jeżeli faktyczny czas pracy kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega znacznym wahaniom i odpowiada w przybliżeniu liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.

§ 16. Robotnikom warsztatów szkolnych szkół zawodowych, którym powierzono obowiązki brygadzisty odpowiedzialnego za pracę zespołu liczącego co najmniej 5 robotników, przysługuje z tytułu pełnienia tych zadań dodatek w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.

§ 17. Pracownikom, którym na podstawie odrębnej umowy o pracę powierzono obowiązki technika bhp, przysługuje z tytułu realizacji tych obowiązków wynagrodzenie w wysokości 10–20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.

§ 18. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nie określony, który przepracował co najmniej 10 lat, w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

§ 19. 1. Pracownikom wykonującym dodatkowe zadania przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości:

1) od 5 do 25% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania – z tytułu pełnienia obowiązków kasjera,

2) do 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania – z tytułu pełnienia obowiązków dozorcy budynku,

3) od 3 do 8% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania z tytułu palenia w piecach zwykłych – od jednego pieca,

4) od 5 do 7% godzinowej stawki za każdy 1 m2 – z tytułu sprzątania przez woźnych i starszych woźnych powierzchni przekraczającej 350 m2.

2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia oraz zakres powierzonych do wykonania prac, o których mowa w ust. 1, określa dyrektor szkoły.

3. Pracownikom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, można – w miarę możliwości – przyznawać w budynku przez nich obsługiwanym bezpłatne mieszkanie na zasadach określonych w załączniku nr 6 do zarządzenia.

§ 20. Pracownicy obsługi są obowiązani w ramach normalnego czasu pracy do spełniania różnych czynności techniczno-obsługowych, do których mają kwalifikacje i fizyczne możliwości ich wykonania. W takim wypadku powinni otrzymać wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla czynności najwyżej płatnej i według tej czynności mieć określone stanowisko służbowe.

§ 21. 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole, w której są zatrudnieni. Pracownikom nie korzystającym z wyżywienia, w tym także z powodu nieobecności w pracy, nie przysługuje ekwiwalent z tego tytułu.

2. Pracownicy nie wymienieni w ust. 1 mogą korzystać z wyżywienia prowadzonego przez szkoły, w których są zatrudnieni, na odrębnych zasadach.

§ 22. Pracownik sprawujący dozór i opiekę nad budynkami szkoły, któremu powierzono obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej dla dozorców domowych, może otrzymać w budynku przez niego obsługiwanym bezpłatne mieszkanie na zasadach określonych w załączniku nr 6 do zarządzenia.

§ 23. Woźnym szkolnym i starszym woźnym szkolnym przysługuje umundurowanie za zwrotem 25% kosztów jego zakupu. Zasady przydziału umundurowania określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 24. Palacze centralnego ogrzewania otrzymują bezpłatnie 1/2 l mleka dziennie wyłącznie do spożycia w miejscu pracy. Ekwiwalent z tego tytułu nie przysługuje.

§ 25. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych miesięcznie ustala się przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania przez:

1) 178 – jeżeli pracownika obowiązuje 42-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy,

2) 170 – jeżeli pracownika obowiązuje 40-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy,

3) 155 – jeżeli pracownika obowiązuje 35-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy.

§ 26. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie zarządzenia nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych, mogą pozostawać na zajmowanych dotychczas stanowiskach. Pracownicy ci nie mogą awansować na stanowiska wyższe.

§ 27. Traci moc zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół (Monitor Polski Nr 31, poz. 239, Nr 32, poz. 251 i Nr 39, poz. 309, z 1990 r. Nr 4, poz. 32, Nr 17, poz. 133, Nr 24, poz. 183, Nr 31, poz. 249 i Nr 43, poz. 335, z 1991 r. Nr 10, poz. 73, z 1992 r. Nr 22, poz. 163, z 1993 r. Nr 25, poz. 247 oraz z 1994 r. Nr 9, poz. 77).

§ 28. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1994 r.

Załączniki do zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 maja 1994 r. (poz. 255)