ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) zarządza się, co następuje:

§ 1. Służbie Wywiadu Wojskowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego (M. P. Nr 75, poz. 757 oraz z 2007 r. Nr 43, poz. 506).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.