ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego (M. P. Nr 44, poz. 385) w załączniku w § 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Biuro Finansowo-Logistyczne;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 13 czerwca 2008 r.