ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarządza się, co następuje:

§ 1. Służbie Wywiadu Wojskowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2006 r.