ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (M. P. Nr 75, poz. 756, z 2007 r. Nr 39, poz. 452 oraz z 2008 r. Nr 31, poz. 276) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład SKW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Zarząd Operacyjny;

2) Zarząd Ochrony Ekonomicznych Interesów Sił Zbrojnych;

3) Zarząd Ochrony Sił Zbrojnych;

4) Zarząd Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych;

5) Biuro Techniki i Obserwacji;

6) Biuro Radiokontrwywiadu;

7) Biuro Łączności i Informatyki;

8) Biuro Pełnomocnika Ochrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9) Biuro Logistyki;

10) Biuro Ewidencji i Archiwum;

11) Biuro Kadr i Szkolenia;

12) Biuro Prawne;

13) Gabinet Szefa SKW;

14) Zespół Nadzoru Finansowego;

15) Zespół Audytu Wewnętrznego;

16) Inspektorat SKW w Gdyni;

17) Inspektorat SKW w Krakowie;

18) Inspektorat SKW w Lublinie;

19) Inspektorat SKW w Poznaniu;

20) Inspektorat SKW w Warszawie.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2009 r. Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.