ZARZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego „Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Radę Programową do spraw programu wieloletniego „Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego”, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury.

§ 2. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury;

2) członkowie – po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Nauki i Informatyzacji,

b) Ministra Gospodarki i Pracy,

c) Ministra Finansów,

d) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

e) Ministra Obrony Narodowej,

f) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

g) Ministra Zdrowia,

h) Ministra Środowiska,

i) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

j) Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,

k) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

l) Prezesa Głównego Urzędu Miar,

m) Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

n) Prezesa Polskiej Akademii Nauk,

o) Dyrektora Instytutu Łączności,

p) Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury,

q) Departamentu Poczty w Ministerstwie Infrastruktury.

§ 3. Do zadań Rady należy opracowywanie opinii, wniosków i analiz związanych z realizacją programu wieloletniego „Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego”, zwanego dalej „Programem”, a w szczególności w sprawach:

1) ustalenia priorytetowych kierunków prac objętych Programem i wyboru mieszczących się w ich zakresie zadań przewidzianych do realizacji w danym roku, zwanych dalej „zadaniami”, oraz podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań;

2) zatwierdzenia planu realizacyjnego zadań;

3) dokonania oceny merytorycznej i finansowej stopnia wykonania zadań;

4) zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji Programu.

§ 4. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Rady;

2) przewodniczy posiedzeniom Rady;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Rady, w przypadku swojej nieobecności.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań Rada może tworzyć podzespoły i grupy robocze.

2. W pracach Rady, w tym w podzespołach i grupach roboczych, mogą brać udział osoby niebędące członkami Rady, zaproszone przez przewodniczącego.

§ 6. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin, uchwalony przez Radę.

§ 7. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.