ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M. P. Nr 29, poz. 324) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 229, poz. 1495).”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W skład GUM wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa;

2) Zakład Długości i Kąta;

3) Zakład Promieniowania i Drgań;

4) Zakład Mechaniki;

5) Zakład Elektryczny;

6) Zakład Fizykochemii;

7) Biuro Rozwiązań Systemowych;

8) Biuro Nadzoru;

9) Biuro Metrologii Prawnej;

10) Biuro Prawno-Legislacyjne;

11) Biuro Informatyki i Badania Oprogramowania;

12) Biuro Budżetowe;

13) Biuro Obsługi Urzędu;

14) Samodzielne Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

15) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.