ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do Spraw Środków Taryfowych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowywanie propozycji i opinii dotyczących zmian regulacji taryfowych w zakresie autonomicznych zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, w oparciu o wnioski krajowych przedsiębiorców i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producentów), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum jej grup roboczych;

2) formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie do działań Polski w odniesieniu do wysokości ceł ujętych we Wspólnej Taryfie Celnej, ceł obniżonych, ceł stosowanych w ramach unijnego systemu preferencji celnych, jak również w ramach umów o wolnym handlu.

2. Zespół, realizując zadania, o których mowa w ust. 1, kieruje się wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie w uregulowaniach wspólnotowych.

§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej;

2) zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej;

3) sekretarz Zespołu – przedstawiciel Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej;

4) członkowie wyznaczeni przez:

a) Ministra Finansów,

b) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

c) Ministra Spraw Zagranicznych,

d) Ministra Infrastruktury,

e) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

f) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności.

2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Zespół.

3. Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej półroczne sprawozdania z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca i 30 września każdego roku.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.

2. W pracach Zespołu, podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w szczególności:

1) przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych, kompetentni w zakresie dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu;

2) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu;

3) konsultanci reprezentatywnych zrzeszeń branżowych (izb gospodarczych i stowarzyszeń producentów).

§ 6. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.

§ 7. Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8. Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych (M. P. Nr 61, poz. 876).

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).