ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) zarządza się, co następuje:

§ 1. Głównemu Urzędowi Miar nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar, zmienione zarządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2003 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).