ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia.

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uczniowie kierowani za granicę w celu kształcenia i nauczyciele w celu doskonalenia, jeśli umowy międzynarodowe lub zaproszenia podmiotów zagranicznych nie stanowią inaczej, mogą otrzymać od jednostki kierującej:

1) stypendium na koszty utrzymania, zakwaterowania i pomoce szkolne, na okres pobytu,

2) zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca kształcenia i z powrotem, raz w ciągu roku szkolnego,

3) zwrot opłat wizowych,

4) zwrot kosztów ubezpieczenia gwarantującego pokrycie kosztów leczenia za granicą w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

2. W skierowaniu jednostka kierująca określa zakres świadczeń przysługujących osobie kierowanej. Jednostka kierująca może zawrzeć z osobą kierowaną umowę, w której ustalą warunki oraz zakres cofnięcia i zwrotu przyznanych świadczeń.

§ 2. 1. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, jest przyznawane na cały okres kształcenia lub doskonalenia za granicą i wypłacane w miesiącach, w których odbywają się zajęcia.

2. Stypendia mogą być wypłacane przez jednostkę kierującą bezpośrednio osobom skierowanym jeszcze przed wyjazdem lub za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub handlowych albo w inny sposób ustalony przez strony.

§ 3. 1. Wysokość stypendium miesięcznego dla uczniów nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia w danym kraju w grupie zaszeregowania IXb, określonego w przepisach w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

2. Wysokość stypendium miesięcznego dla nauczycieli nie może być niższa niż 30% wynagrodzenia w danym kraju w grupie zaszeregowania IXb, określonego w przepisach w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

§ 4. 1. Nauczyciele pozostający w zatrudnieniu mogą uzyskać skierowanie za granicę w celu doskonalenia za zgodą zatrudniających ich zakładów pracy.

2. Nauczycielowi skierowanemu za granicę na okres nie przekraczający jednego miesiąca zakład pracy udziela urlopu szkoleniowego. W okresie tym nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie określone w odrębnych przepisach.

3. Nauczycielowi skierowanemu za granicę na okres dłuższy niż jeden miesiąc zakład pracy udziela urlopu bezpłatnego.

§ 5. 1. Zakłady pracy, o których mowa w § 4 ust. 1, mogą zawrzeć z nauczycielem kierowanym za granicę umowę, w której zobowiążą się do wypłacania ustalonych w niej świadczeń na rzecz pracownika. W umowie mogą być również ustalone świadczenia na rzecz pozostającej w kraju jego rodziny.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, może być ustalony zakres oraz warunki cofnięcia i zwrotu przyznanych świadczeń.

§ 6. Nauczycielom pozostającym w zatrudnieniu, kierowanym za granicę:

1) zalicza się okres pobytu za granicą do okresu zatrudnienia w kraju, od którego zależą uprawnienia pracownicze, pod warunkiem powrotu do zatrudniającego zakładu pracy w terminie ustalonym w skierowaniu za granicę, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

2) przysługuje prawo do zasiłków rodzinnych i świadczeń leczniczych dla członków rodziny pozostającej w kraju.

§ 7. Do nauczycieli skierowanych za granicę, którym przyznane zostały stypendia przez instytucje zagraniczne w wyniku umów i porozumień oraz przez organizacje systemu ONZ i inne organizacje międzynarodowe, stosuje się przepisy § 4–6.

§ 8. Jednostka kierująca ma prawo odwołać do kraju osobę skierowaną za granicę. Odwołanie może nastąpić z powodu niedostatecznych postępów w nauce oraz z powodu naruszenia przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju, do którego tę osobę skierowano. W przypadku odwołania osoba skierowana zobowiązana jest do zwrotu pobranych świadczeń.

§ 9. Osoby skierowane za granicę na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują prawo do przyznanych świadczeń do końca okresu, na który zostały skierowane.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.