ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 9d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (M. P. Nr 14, poz. 249) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 7 i 8;

2) w § 9:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W Komisji tworzy się stanowisko wicedyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 nie dotyczy stanowiska wicedyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych oraz pracowników Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego i Pracowni Informatycznej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091.