ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór legitymacji senatorskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Legitymację stanowi plastikowa karta, na której znajduje się fotografia senatora, imię i nazwisko senatora, numer legitymacji, data jej wydania oraz podpisy Marszałka Senatu i senatora — właściciela legitymacji.

§ 2. Traci moc zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji senatorskich (M. P. Nr 36, poz. 577).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia VI kadencji Senatu.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414.