ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w V kadencji Sejmu

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór legitymacji poselskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Legitymacja poselska ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 85 x 54 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające dokument oraz:

1) napis „SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja”, a pod nim wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej o wymiarach 10x10 mm;

2) ramkę o wymiarach 33 x 27 mm, w której umieszcza się kolorowe zdjęcie posła;

3) numer legitymacji i datę jej wydania;

4) imię (imiona) i nazwisko posła;

5) napis „jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”;

6) dwie ramki o wymiarach 36 x 9 mm każda, w których umieszcza się podpisy Marszałka Sejmu i posła — właściciela legitymacji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia V kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414.