ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, z późn. zm. 1) ), zwanej dalej „ustawą o NIK”, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa wymagane kwalifikacje, zasady wynagradzania oraz tabele stanowisk pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

§ 2. 1. Ustala się:

1) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może podwyższyć miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia, nie więcej niż o dwukrotność wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia pracowników NIK wynikającego z ustawy budżetowej na dany rok.

3. Do wymagań kwalifikacyjnych, tabel stanowisk i zasad wynagradzania pracowników obsługi Najwyższej Izby Kontroli zatrudnionych w Zakładowej Przychodni Lekarskiej w Najwyższej Izbie Kontroli, jako pracownicy działalności podstawowej, stosuje się przepisy obowiązujące w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

§ 3. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może, w uzasadnionym przypadku, skrócić pracownikowi o szczególnie wysokich kwalifikacjach okres pracy zawodowej wymagany do zajmowania określonego stanowiska. Przepis nie dotyczy stanowisk: dyrektora i wicedyrektora kontrolnej jednostki organizacyjnej.

§ 4. Prezes Najwyższej Izby Kontroli dokonuje przeszeregowań pracowników w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska oraz awansowania pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego.

§ 5. Wynagrodzenie pracownika Najwyższej Izby Kontroli składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska i dodatku za wieloletnią pracę, o którym mowa w art. 81 ustawy o NIK.

§ 5a. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, Prezes Najwyższej Izby Kontroli może przyznać pracownikowi dodatek specjalny na okres wykonywania tych obowiązków lub zadań, w kwocie nieprzekraczającej 30% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany ze środków na wynagrodzenia.

§ 6. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatku specjalnego zaokrągla się do 1 złotego w górę.

§ 7. 1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ustala corocznie wysokość funduszu premiowego oraz określa w regulaminie premiowania stanowiska, na których premia indywidualna przysługuje, i zasady jej przyznawania.

3. Wysokość premii indywidualnej uzależniona jest od stopnia i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez pracownika i wynosi do 80% wynagrodzenia zasadniczego należnego za miesiąc objęty premią.

§ 8. 1. Tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostających w dyspozycji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w ramach środków na wynagrodzenia.

§ 9. Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie zarządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 10. 1. Z dniem wejścia w życie zarządzenia Prezes Najwyższej Izby Kontroli ustali dla pracowników nowe kategorie zaszeregowania.

2. Pracownikom mogą być przyznane kategorie zaszeregowania niższe od dotychczas posiadanych, pod warunkiem że łączna wysokość wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszego zarządzenia nie będzie niższa od wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przed dniem jego wejścia w życie.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Załączniki do zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. (poz. 803)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 227, poz. 1482 i Nr 238, poz. 1578.