ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm. 1) ), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M. P. Nr 58, poz. 657 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 76), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Główny Inspektor Pracy może, w formie pisemnej, upoważnić swoich zastępców oraz osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi albo komórkami organizacyjnymi do działania w określonych sprawach w jego imieniu.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy są:

1) Główny Inspektorat Pracy;

2) okręgowe inspektoraty pracy;

3) Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu, zwany dalej „Ośrodkiem”.”;

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organizację wewnętrzną okręgowych inspektoratów pracy i Ośrodka określają regulaminy organizacyjne nadane przez Głównego Inspektora Pracy na wniosek odpowiednio okręgowych inspektorów pracy i dyrektora Ośrodka.”;

4) uchyla się § 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 708, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1725.