ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Państwowej Inspekcji Pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M. P. Nr 58, poz. 657) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Głównego Inspektoratu Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Głównego Inspektora Pracy;

2) Departament Nadzoru i Kontroli;

3) Departament Legalności Zatrudnienia;

4) Departament Planowania i Statystyki;

5) Departament Prawny;

6) Departament Prewencji i Promocji;

7) Departament Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi;

8) Departament Organizacyjny;

9) Departament Budżetu i Finansów;

10) Sekcja Spraw Osobowych;

11) Sekcja Kontroli Wewnętrznej;

12) Sekcja Audytu Wewnętrznego;

13) Biuro Informacji;

14) Kancelaria Tajna.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.