ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 i 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli (M.P. Nr 79, poz. 803) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, Prezes Najwyższej Izby Kontroli może przyznać pracownikowi dodatek specjalny na okres wykonywania tych obowiązków lub zadań, w kwocie nieprzekraczającej 30% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany ze środków na wynagrodzenia.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatku specjalnego zaokrągla się do 1 złotego w górę.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.