ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362, z późn. zm. 1) ), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M. P. Nr 54, poz. 740), w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Głównego Inspektoratu Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Głównego Inspektora Pracy;

2) Departament Prewencji;

3) Departament Warunków Pracy;

4) Departament Prawny;

5) Departament Analiz i Statystyki;

6) Departament Informacji i Promocji;

7) Departament Organizacyjny;

8) Departament Budżetu i Finansów;

9) Sekcja Audytu Wewnętrznego;

10) Sekcja Kontroli Wewnętrznej;

11) Kancelaria Tajna.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 213, poz. 2081.