WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 20 listopada 2006 r. sygn. akt SK 66/06

Trybunał Konstytucyjny w sktadzie:

Marek Mazurkiewicz — przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Adam Jamróz,

Wiesław Johann,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 20 listopada 2006 r., skargi konstytucyjnej Grażyny Poszytek o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) z art. 67 ust. 2 w związku z art. 32 oraz art. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) jest zgodny z art. 67 ust. 2, art. 32 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.