WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 stycznia 2007 r. sygn. akt P 5/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz — przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Ewa Łętowska,

Janusz Niemcewicz,

Jerzy Stępień — sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 stycznia 2007 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, czy art. 831 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 831 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest niezgodny z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.