WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 października 2006 r. sygn. akt K12/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Marek Safjan — przewodniczący,
Jerzy Ciemniewski,
Teresa Dębowska-Romanowska,
Adam Jamróz,
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 października 2006 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111), przyznającego Dyrektorowi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uprawnienia organu podatkowego w związku z obowiązkiem wpłaty na rzecz Instytutu 1,5 % przychodu, z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.