WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 38/12