WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 8 stycznia 2009 r. sygn. akt P 6/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący,

Stanisław Biernat,

Maria Gintowt-Jankowicz — sprawozdawca,

Janusz Niemcewicz,

Andrzej Rzepliński,

protokolant: Grażyna Szatygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 stycznia 2009 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, czy art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100) w zakresie, w jakim nie przewidując przepisów przejściowych, zmienił zasady wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi na rzecz zakładów pracy chronionej, które na dzień 30 listopada 1999 r. miały status zakładów pracy chronionej przyznany bezterminowo decyzjami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, ze zm.), jest zgodny z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100 oraz z 2002 r. Nr 100, poz. 923):

a) jest zgodny z zasadą ochrony interesów w toku wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jest zgodny z art. 32 Konstytucji oraz

c) nie jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych wyrażoną w art. 2 Konstytucji.