WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 8 stycznia 2008 r. sygn. akt P 35/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki — przewodniczący,

Zbigniew Cieślak,

Maria Gintowt-Jankowicz — sprawozdawca,

Mirosław Granat,

Ewa Łętowska,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 stycznia 2008 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, czy art. 17 § 1 pkt 2 i 4 oraz art. 18 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, ze zm.) są zgodne z art. 2 oraz z art. 42 ust. 1 i 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 17 § 1 pkt 2 i 4 oraz art. 18 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, ze zm.) są zgodne z art. 42 ust. 1 i 3 oraz z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.