WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 8 października 2007 r. sygn.akt K 20/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska — przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski —sprawozdawca,

Adam Jamróz,

Marek Kotlinowski,

Teresa Liszcz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 października 2007 r. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.) z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 73 Konstytucji,

orzeka:

I