WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 7 września 2004 r. sygn. akt SK 30/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Zdyb – przewodniczący,

Wiesław Johann,

Ewa Łętowska,

Marek Mazurkiewicz,

Bohdan Zdziennicki – sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 września 2004 r., skargi konstytucyjnej Heleny Sawali o zbadanie zgodności art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.) z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 67 Konstytucji,

orzeka:

Art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 144, poz. 1530) są zgodne z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Marian Zdyb

Wiesław Johann

Ewa Łętowska

Marek Mazurkiewicz

Bohdan Zdziennicki