WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt K 31/12