WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt SK 42/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wiesław Johann — przewodniczący.

Marian Grzybowski,

Ewa Łętowska,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 listopada 2006 r., skargi konstytucyjnej Ewy Świtalskiej-

-Kowalewskiej o zbadanie zgodności art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) z art. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.