WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 6 grudnia 2006 r. sygn. akt SK 25/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki — przewodniczący,

Marian Grzybowski,

Adam Jamróz,

Jerzy Stępień,

Mirosław Wyrzykowski — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 6 grudnia 2006 r., połączonych skarg konstytucyjnych:

1) spółki Astellas Pharma sp. z o.o. o zbadanie zgodności art. 23 § 1 i 9, art. 65 § 4 pkt 2 oraz art. 83 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, ze zm.) z art. 20, art. 22 w związku z art. 2, art. 31 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji,

2) spółki KRKA-Polska sp. z o.o. o zbadanie zgodności art. 23 § 1 i 9 oraz art. 83 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny z art. 20, art. 22 w związku z art. 2, art. 31 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji,

3) spółki Servier Polska sp. z o.o. o zbadanie zgodności art. 23 § 1 i 9, art. 65 § 4 pkt 2 oraz art. 83 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny z art. 20, art. 22 w związku z art. 2, art. 31 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 23 § 1 i 9 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, ze zm.) jest zgodny z art. 20 i art. 22 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 65 § 4 pkt 2 lit. b i c ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 20 i art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.