WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 września 2007 r. sygn. akt P21/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski — przewodniczący,

Mirosław Granat,

Marek Kotlinowski,

Ewa Łętowska — sprawozdawca,

Jerzy Stępień,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 września 2007 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Poznaniu, czy art. LV, art. LVI i art. LVIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94, ze zm.) jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 3, a także z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. LV, art. LVI i art. LVIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1990 r. Nr 55, poz. 321, z 1994 r. Nr 85, poz. 388 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408) w zakresie, w jakim odnoszą się do spraw spadkowych, w których wydanie orzeczenia następuje od dnia 14 lutego 2001 r., czyli od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. (sygn. P 4/99) w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, są niezgodne z art. 2 oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.