WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 września 2006 r. sygn. akt K 51/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan — przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Marian Grzybowski,

Wiesław Johann,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Ewa Łętowska,

Janusz Niemcewicz — sprawozdawca,

Jerzy Stępień,

Mirosław Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 19 lipca i 5 września 2006 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1) art. 111 ust. 1, art. 171 ust. 1—4, art. 173 , art. 174 , art. 175 i art. 177 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, ze zm.) z art. 2, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji,

2) art. 111 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 21, art. 32 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

3) art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 1714 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 48 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przepisy te wprowadzają obowiązek jednorazowej spłaty przypadającego na lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku w rozumieniu art. 61 ust. 5 oraz w jakim obciążają członków spółdzielni spłatą przypadających na ich lokale zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w których znajdują się ich lokale, w związku z przekształceniem praw do lokali w prawa spółdzielcze własnościowe oraz w prawa odrębnej własności lokali, z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 i 2 Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 111 ust. 1 pkt 2 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591 oraz z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024 i Nr 167, poz. 1398) w zakresie, w jakim przewidują obowiązek jednorazowej spłaty przypadającego na lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61 ust. 5 ustawy, są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 i art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie są niezgodne z art. 75 ust. 2 Konstytucji.

2. Art. 111 ust. 1 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim obciążają członków spółdzielni spłatą przypadających na ich lokale zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w których znajdują się ich lokale:

a) są niezgodne z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji,

b) są zgodne z art. 2, art. 64 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji oraz nie są niezgodne z art. 75 ust. 2 Konstytucji.

3. Art. 111 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim pomija możliwość uregulowania w statucie korzystniejszych dla członków spółdzielni mieszkaniowej zasad rozliczeń z tytułu przekształcenia prawa do ich lokali:

a) są niezgodne z art. 21 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

b) są zgodne z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

4. Art. 111 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie nieobjętym punktem 1, 2 i 3 niniejszego wyroku, jest zgodny z art. 2, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.

5. Art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 1714 ust. 1 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek jednorazowej spłaty przypadającego na lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61 ust. 5 ustawy, są zgodne z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji oraz nie są niezgodne z art. 75 ust. 2 Konstytucji.

6. Art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 1714 ust. 1 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim obciążają członków spółdzielni spłatą przypadających na ich lokale zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w których znajdują się ich lokale:

a) są niezgodne z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji,

b) nie są niezgodne z art. 75 ust. 2 Konstytucji.

7. Art. 171 ust. 1—4, art. 173 , art. 174 , art. 175 i art. 177 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 2 Konstytucji.

8. Art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek jednorazowej spłaty przypadającego na lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61 ust. 5 ustawy, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 75 Konstytucji.

9. Art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim obciąża członków spółdzielni spłatą przypadających na ich lokale zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w których znajdują się ich lokale:

a) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji,

b)jest zgodny z art. 2 i art. 64 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 75 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym badania zgodności:

a) art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 1714 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, ze zm.) z art. 2, art. 64 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji,

b) art. 171 ust. 1—4, art. 173 , art. 174 , art. 175 i art. 177 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji,

ze względu na zbędność wydania orzeczenia.