WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt SK 19/08

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski — przewodniczący,

Adam Jamróz,

Teresa Liszcz,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 31 marca 2009 r., skargi konstytucyjnej spółki Consulting, Planowanie, Wykonawstwo „Hager & Schlaffke” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o zbadanie zgodności art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98), w zakresie, w jakim uniemożliwia zaskarżenie postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych wydanego po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji, z art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.