WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt K 28/08