WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 lipca 2013 r. sygn. akt U 5/12