WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt K 14/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Cieślak — przewodniczący,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Marian Grzybowski — sprawozdawca,

Teresa Liszcz,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 30 czerwca 2009 r., wniosku Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan o zbadanie zgodności art. 4 w związku z art. 1 pkt 1 i art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy— Kodeks pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1587) z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 4 w związku z art. 1 pkt 1 i art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1587) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.