WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 listopada 2006 r. sygn.akt K31/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan — przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Marian Grzybowski,

Adam Jamróz — sprawozdawca,

Wiesław Johann,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Ewa Łętowska,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz,

Jerzy Stępień — sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 3 listopada 2006 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 ustawy z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159, poz. 1127) z wstępem do Konstytucji, z art. 2, art. 15, art. 169 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3 ust. 1 i 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, ze zm.),

2) art. 1 pkt 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 w związku z art. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,

3) całej ustawy powołanej w punkcie 1 z wstępem do Konstytucji, z art. 2 i art. 7 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji w związku z naruszeniem art. 70e ust. 1 Regulaminu Sejmu jako uchwalonej niezgodnie z zasadą rzetelnego i sprawnego działania instytucji publicznych oraz z zasadą demokratycznego państwa prawnego wraz z zasadami pochodnymi,

orzeka:

1. Art. 1 pkt 2, 3, 7, 9—16 ustawy z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159, poz. 1127):

a) są zgodne z preambułą, art. 2, art. 169 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 3 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1107),

b) nie są niezgodne z art. 15 Konstytucji oraz z art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

2.  Art. 1 pkt 2, 3, 7, 9—16 ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 2 tej ustawy są zgodne z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

3. Ustawa powołana w punkcie 1 jest zgodna z preambułą, art. 2, art. 7 i art. 119 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodna z art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.