WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 lipca 2008 r. sygn. akt K 38/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Maria Gintowt-Jankowicz — przewodniczący,

Zbigniew Cieślak,

Mirosław Granat — sprawozdawca,

Marek Kotlinowski,

Andrzej Rzepliński,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 3 lipca 2008 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 236 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji,

orzeka: