WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 lipca 2007 r. sygn. akt SK 1/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Ewa Łętowska — przewodniczący,
Jerzy Ciemniewski — sprawozdawca,
Zbigniew Cieślak,
Marian Grzybowski,
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 3 lipca 2007 r., skargi konstytucyjnej Romana Mycielskiego o zbadanie zgodności:

1) art. 6261 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie art. 375 k.p.c. w wieczystoksięgowym postępowaniu apelacyjnym, z art. 45 ust. 1 w zwiążku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji,

2) art. 6261 § 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji,

3) art. 6268 § 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji,

4) art. 6268 § 6 zdanie drugie ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 45 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

5) art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz. U. Nr 39, poz. 233, ze zm.) z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 6261 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

2. Art. 6268 § 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

3. Art. 6268 § 6 zdanie drugie ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

4. Art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz. U. Nr 39, poz. 233, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 141, poz. 692 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) jest zgodny z art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia i sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.