WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 grudnia 2007 r. sygn. akt SK 45/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki — przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Marian Grzybowski,

Adam Jamróz,

Janusz Niemcewicz — sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 3 grudnia 2007 r., skargi konstytucyjnej Beaty Rynkowskiej o zbadanie zgodności art. 41 ust. 1 w związku z art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) z art. 2 i art. 32 Konstytucji,

orzeka:

Art. 41 ust. 1 w związku z art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z 2006 r. Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792) jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.