WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. akt P 4/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski — przewodniczący,

Zbigniew Cieślak,

Maria Gintowt-Jankowicz — sprawozdawca,

Adam Jamróz,

Teresa Liszcz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 11 marca i 3 czerwca 2008 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, czy: