WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 28 września 2006 r. sygn.akt K 45/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki — przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz — sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szatygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 września 2006 r., wniosku Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” o zbadanie zgodności art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146) z art. 31 ust. 3 oraz art. 59 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125),

orzeka:

Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146 oraz z 2004 r. Nr 40, poz. 374) jest zgodny z art. 59 ust. 1 i 4 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 2 Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125).