WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 28 listopada 2013 r. sygn. akt K17/12