WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt P 22/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Janusz Niemcewicz — przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Marek Mazurkiewicz,

Mirosław Wyrzykowski — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 27 lutego 2007 r., połączonych pytań prawnych Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądu Rejonowego w Iławie: czy art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji,

orzeka:

Art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191) w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej od wniosku o wszczęcie egzekucji na polecenie sądu albo prokuratora, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia i sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność i zbędność wydania orzeczenia.