WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 26 czerwca 2007 r. sygn. akt SK 29/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Adam Jamróz — sprawozdawca,

Ewa Łętowska,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 26 czerwca 2007 r., skargi konstytucyjnej Spółdzielni Pracy „SKALA” z siedzibą w Warszawie o zbadanie zgodności art. 6261 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 6261 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.