WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 24 marca 2009 r. sygn. akt K 53/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Hermeliński — przewodniczący,

Zbigniew Cieślak,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Marian Grzybowski,

Adam Jamróz — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 24 marca 2009 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności art. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354) z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354, z 2007 r. Nr 136, poz. 955 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1465) jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.